OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
Prášková lakovna Holánek s.r.o.,
IČ: 05647011
se sídlem Okružní 142, 28937 Loučeň, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 267746
(dále jen „zhotovitel“)


1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí smluv o dílo uzavíraných mezi zhotovitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jakožto objednatelem a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran.
 2. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva o dílo (dále jen „objednávka“ či „smlouva o dílo“). Tyto OP se použijí podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy o dílo vyplývá odlišná úprava práv a povinností stran.

2. Smlouva o dílo

 1. Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, na základě, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele vytvořit dílo specifikované ve smlouvě o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dohodnutou ve smlouvě o dílo. Objednávka doručená zhotoviteli je návrhem na uzavření smlouvy o dílo. Objednávka musí být doručena zhotoviteli prostřednictvím pošty, e-mailu nebo fyzickým předáním.
 2. Přijetím objednávky zhotovitelem vzniká mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo. Smlouva o dílo vzniká v okamžiku bezvýhradného přijetí objednávky ze strany zhotovitele. Pokud zhotovitel nepřijme objednávku bezvýhradně, tak smlouva o dílo nevzniká a vzniká až okamžikem potvrzení těchto výhrad ze strany objednatele.
 3. Smlouva o dílo vznikne rovněž pokud zhotovitel započne s prováděním díla dle objednávky objednatele.
 4. Smlouva o dílo vznikne rovněž pokud zhotovitel započne s prováděním díla dle objednávky objednatele.
 5. Smlouva o dílo vznikne rovněž v případě, dojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k ústní (např. telefonické) objednávce a zhotovitel započne s prováděním díla dle objednávky. V takovém případě se objednatel a zhotovitel zavazují ústní uzavření smlouvy o dílo do 7 dnů ode dne jejího uzavření písemně stvrdit. Pokud k písemnému stvrzení nedojde z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění a dokončení díla do doby písemného stvrzení smlouvy o dílo.
 6. Nebude-li smlouvou o dílo sjednána bližší specifikace povrchové úpravy díla, bere objednatel výslovně na vědomí, že zhotovitel provede povrchovou úpravu v souladu s ČSN normou a normami ISO, jimiž se zhotovitel řídí.
 7. Pokud objednatel v objednávce neuvede specifikaci materiálů a mazadel, z nichž se skládá výrobek určený k povrchové úpravě nebo které byly k jeho výrobě použity, neodpovídá zhotovitel za vady povrchové úpravy výrobku, pokud tyto vady vzniknou v souvislosti s nevhodností materiálů či mazadel, na něž měl objednatel zhotovitele upozornit.
 8. Smlouva o dílo může být měněna nebo zrušena pouze písemně oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným zhotovitelem a objednatelem.
 9. Dopravu a odvoz materiálu objednatele požadovaného ke zpracování zajišťuje na své náklady a riziko objednatel.

3. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo, a to za podmínek uvedených ve smlouvě dílo a v těchto OP. Závazek objednatele je řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

4. Provádění díla

 1. Zhotovitel bude provádět dílo řádně, v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, s technickými a kvalitativními normami, smlouvou o dílo a podklady předanými objednatelem.
 2. Objednatel stvrzuje, že je seznámen s výrobními postupy zhotovitele, včetně způsobu předúprav, tj. ruční provádění předúprav / ruční odmaštění či mytí, které nedosahuje intenzity automatického komorového odmaštění či mytí (jako např.: vícestádiové odmašťování – chromázování, anodizace, bezchromátová technologie, pískování, apod. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nemá specializovanou předúpravu pro lakování hliníku a tudíž nenese odpovědnost za vady díla.
 3. V případě, že některý z postupů či pokynů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele bezodkladně upozornit, popř. navrhnout objednateli náhradní řešení. Po dobu od upozornění zhotovitele do okamžiku doplnění pokynů objednatelem či dohodnutí náhradního řešení se termíny provádění díla prodlužují.

5. Vlastnické právo

 1. Vlastníkem díla a všech do něho zapracovaných součástí a materiálů bude po celou dobu provádění díla objednatel.

6. Předání díla

 1. Předání a převzetí díla bude realizováno formou řádného předávacího protokolu v rámci osobního převzetí díla objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání. Tyto vady a nedodělky budou při předání díla zachyceny v předávacím protokolu.
 2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo pouze, pokud zjištěné vady a nedodělky brání jeho užívání. Nepřevezme-li objednatel dílo v situaci, kdy je dílo dokončeno a připraveno k předání nebo odepře-li jeho převzetí, považuje se dílo za předané v den, kdy objednatel předání díla zmařil. Místem předání díla je sídlo zhotovitele, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.
 3. V případě změn nebo rozšíření rozsahu díla objednatelem oproti původní objednávce, v důsledku kterých nebude možné původní termín dokončení díla dodržet, sdělí zhotovitel objednateli nový termín dokončení díla.
 4. Dílo je vadné, neodpovídá-li jeho provedení výsledku určenému ve smlouvě o dílo (jiné množství, jiná kvalita, jiné provedení, jiné vlastnosti, nekompletnost, případně vady v dokladech nutných k užívání, nedosažení smluvených hodnot jakostně technických parametrů apod.)
 5. Objednatel je povinen oznámit jiné zjištěné vady díla spolu s jejich specifikací zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zjevné vady je objednatel povinen vytknout při předání díla, přičemž na pozdější vytknutí zjevné vady nebude brán zřetel.

7. Užívání díla v exteriéru

 1. V případě, že bude dílo užíváno v exteriéru, doporučuje zhotovitel opatřit lakovaný materiál základním lakem/barvou. V případě, že objednatel nepožaduje či odmítne úpravu materiálu základním lakem, může dojít k porušení celistvosti laku/barvy v krátké době po provedení díla. V takovém případě nenese zhotovitel odpovědnost za vady spočívající v porušení celistvosti laku/barvy v důsledku absence základního laku/barvy.

8. Cena díla a platební podmínky

 1. Cena díla je sjednána ve smlouvě o dílo.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla nejpozději do 14 dnů po předání díla na základě daňového dokladu zhotovitele, není-li smlouvou o dílo sjednáno jinak.
 3. Cenu lze překročit jen v případech:
  • V průběhu provádění díla dojde ke změně DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů.
  • Objednatel požaduje provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí objednávky, nebo dojde ke změně rozsahu díla na základě požadavků objednatele (vícepráce, méněpráce).
  • Rozsah prací bude překročen z důvodu chybného uvedení rozměrů/množství materiálu ke zpracování objednatelem.
 4. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohové platby. V případě, že je dohodnuto uhrazení zálohové platby na cenu díla a záloha není řádně a včas zaplacena, je oprávněn zhotovitel přerušit plnění předmětu smlouvy do doby zaplacení zálohy; o tuto dobu se prodlužuje doba dokončení a předání díla.
 5. V případě, že byla mezi zhotovitelem a objednatelem ujednána jakákoli sleva z ceny díla, pak objednateli nárok na tuto slevu zaniká v okamžiku, kdy dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou ceny díla.

9. Součinnost objednatele a zhotovitele

 1. 1. Zhotovitel je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele a platnými právními předpisy.
 2. 2. Objednatel je povinen:
  • Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla v termínu dle zhotovitele.
  • Poskytnout zhotoviteli všechny informace a podklady nutné k řádnému provedení díla.
  • Respektovat technologické postupy přípravy a údržby materiálů dle pokynů zhotovitele.
  • Předat materiál zdrsněný, bez ostrých hran (otryskán), očištěný a odmaštěný. V případě že nebude materiál předán v této kvalitě může dojít k porušení celistvosti laku/barvy krátce po provedení díla a zhotovitel v takovém případě nenese odpovědnost za vady díla spočívající v porušení celistvosti barvy/laku.
 3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu materiálu k provedení díla, sdělit mu charakter těchto nedostatků a dohodnout se s objednatelem na způsobu odstranění těchto nedostatků. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené nevhodným materiálem či nevhodnými pokyny objednatele. Neprovede-li objednatel bližší specifikaci povrchové úpravy, bere výslovně na vědomí, že dílo je určeno pro užívání v interiéru bez externích vlivů.

10. Prodlení objednatele

 1. Při zaviněném nedodržení termínu objednatelem (nedodání materiálu apod.) se o dobu prodlení objednatele posouvá termín provedení díla. Objednatel má povinnost zhotoviteli zaplatit veškeré vynaložené náklady vynaložené v souvislosti s přípravou provedení díla.
 2. Za každý den prodlení s úhradou ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody zhotovitele v plné výši.

11. Další ustanovení

 1. Pokud právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem.
 2. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na adresy uvedené v záhlaví objednávky, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy.
 3. V případě, že se některé ustanovení smlouvy (OP) ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy o dílo.


Kontaktní údaje zhotovitele

Prášková lakovna Holánek s.r.o.
IČ: 05647011
Okružní 142
289 37 Loučeň
Adresa elektronické pošty: info@lakovna-holanek.cz
Dotazy k objednávkám: vyroba@lakovna-holanek.cz
Telefon: 737 261 569

CO JSME UŽ VYTVOŘILI?

© Prášková Lakovna Holánek s.r.o
Realizace: www.zawebuj.cz

Web Lakovna Holánek používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.